ue2.jpg

Tytuł projektu: Wdrożenie do oferty firmy KRAJAN S.C. innowacyjnego łóżeczka dostosowanego do potrzeb dzieci w wieku od 0 do 3 lat wymagających rehabilitacji a także rodziców o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Beneficjent: KRAJAN SPÓŁKA CYWILNA SIWEK CIEPIERSKA

 

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0042/21

 

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

 

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Wartość​ projektu: 895 566,14 PLN

 

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 728 102,55 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 548 356,40 PLN

 

Cele projektu

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt, nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z fizycznymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

 

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowego produktu rozwiązującego problemy 4 grup odbiorców, w tym 2 kluczowych: rodziców dzieci w wieku od 0-3 lat wymagających regularnej rehabilitacji domowej oraz ćwiczeń a także rodziców o ograniczonej sile mięśniowej (chwilowej lub trwałej) lub poruszających się na wózkach.

 

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

1.   Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – wartość docelowa: 1;

2.    Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – wartość docelowa: 1.
ue2.jpg

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/255

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Krajan S.C. na rynku słowackim, węgierskim, rosyjskim oraz stanów zjednoczonych poprzez udział w międzynarodowych targach oraz misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 120 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 60 000,00 zł
ue2.jpg

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/256

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Promocja firmy KRAJAN SC na targach i misjach międzynarodowych szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 80 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł
ue2.jpg

Wzrost konkurencyjności firmy KRAJAN Jacek Siwek na rynkach zagranicznych 

Nr umowy UDG-PBE.04.2020/67

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy KRAJAN Jacek Siwek oraz wzrost rozpoznawalności marki Summer Baby na arenie międzynarodowej poprzez udział w zaplanowanych misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 61 130,13 zł

Wysokość dofinansowania: 30 565,06 zł

pomorskie-2015logo-655.png

Nowe posty