ue2.jpg

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/255

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Krajan S.C. na rynku słowackim, węgierskim, rosyjskim oraz stanów zjednoczonych poprzez udział w międzynarodowych targach oraz misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 120 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 60 000,00 zł

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/256

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Promocja firmy KRAJAN SC na targach i misjach międzynarodowych szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 80 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Nowe posty